^ Back to Top

Aktualności

Cen­trum Do­sko­na­le­nia Nau­czy­cie­li Pu­blicz­na Bi­blio­te­ka Pe­da­go­gicz­na w Ko­ni­nie oraz To­wa­rzy­stwo Nau­czy­cie­li Bi­blio­te­karzy Sz­kół Pol­skich Od­dział w Ko­ni­nie za­pra­sza­ją uczniów szkół pod­sta­wo­wych i ponadpod­sta­wo­wych mia­­sta Ko­­ni­­na oraz po­­wia­­tów:
ko­­ni­ń­skie­­go, ko­l­skie­­go, słu­­pe­c­kie­­go i tu­­re­c­kie­­go do udzia­­łu w
 kon­kur­sie na wy­ko­na­nie ku­kieł­ki, ma­rio­net­ki lub pa­cyn­ki przed­sta­wia­ją­cej po­stać z li­te­ra­tu­ry.

Regulamin

Te­r­min nad­sy­­ła­­nia prac ko­n­ku­r­so­­wych do 27 ma­ja 2024 r.