^ Back to Top

Nabór do szkoły dla dorosłych 2024/2025

 OFERTA EDUKACYJNA

 

Liceum Ogólnokształcące (4 lata kształcenia)

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani są na trzeci semestr (3 lata kształcenia). Jednocześnie można kształcić się na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Dokumenty do pobrania:

Podanie i kwestionariusz osobowy

 

Szkoła Policealna

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (trzy semestry)

Oferta dla osób, które ukończyły szkołę średnią (również bez zdanego egzaminu maturalnego), zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnej kwalifikacji zawodowej, potwierdzonej państwowym dokumentem i uzyskaniem tytułu technika.

Kwalifikacja BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Dokumenty do pobrania:

Podanie do Szkoły Policealnej

 

Branżowa Szkoła II stopnia (2 lata kształcenia)

Oferta dla Absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy ukończyli kształcenie w latach 2015-2024.

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika (po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie) oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Dokumenty do pobrania:

Podanie do Branżowej Szkoły II stopnia

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (warunkiem przyjęcia jest ukończenie 18-tego roku życia)

Bezpłatna forma kształcenia dla dorosłych, umożliwiająca uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji w zawodzie.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy KKZ

 ULOTKA