^ Back to Top

Samorząd Uczniowski

 

Przewodniczący: Alan Cichacki

 

Opiekun SU: mgr Patrycja Ignaszak-Suberska

 

PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Plan pracy został przygotowany w oparciu o regulamin, który określa cele i zasady działania Samorządu Uczniowskiego.

Główne priorytety:
• tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielne zadania,
• rozwój zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych,
• tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
• tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
• podtrzymywanie tradycji w szkole,
• włączanie rodziców w sprawy szkoły.

1. Rozwijanie samorządności, kształtowanie postaw społecznych
   
• Uzupełnienie Rady Samorządu Uczniowskiego
    • Opracowanie rocznego planu pracy
    • Podejmowanie działań kształtujących postawy obywatelskie i społeczne

2. Mobilizowanie do pracy na rzecz szkoły 
   
• Wykonanie okolicznościowych gazetek ściennych
    • Kiermasz podręczników
    • Prezentowanie osiągnięć uczniów
    • Systematyczne badanie oczekiwań środowiska szkolnego
    • Troska o poszanowanie mienia szkolnego

3. Tworzenie ceremoniału szkolnego, kultywowanie tradycji
    i obyczajów szkolnych
    • Dzień Edukacji Narodowej
    • Dzień Patrona Szkoły
    • Rocznica Odzyskania Niepodległości
    • Spotkanie Wigilijne
    • Walentynki
    • Dzień Kobiet
    • Dzień Samorządności
    • Święto Konstytucji 3 Maja
    • Pożegnanie uczniów kończących szkołę:
       - maturzystów
       - absolwentów klas trzecich ZSZ

4. Uwrażliwianie na potrzeby innych
   
• Akcje charytatywne podejmowane przez uczniów na rzecz lokalnego środowiska
    • Włączenie się do ogólnopolskich akcji charytatywnych
    • Wspieranie Fundacji – sprzedaż kalendarzy, kartek świątecznych.
    • Organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji

5. Promocja szkoły w środowisku
   
• Współpraca z lokalną prasą
    • Udział w Konkursach organizowanych przez instytucje oświatowe na terenie miasta
    • Drzwi otwarte
    • Udział rodziców i władz samorządowych w uroczystościach i wydarzeniach szkolnych

6. Przejawianie aktywności wobec problemów społecznych
   
• Rozpoznawanie zjawisk patologicznych na terenie szkoły i poza nią,
    • Podejmowanie działań profilaktycznych
    • Promowanie stylu życia.

7. Aktywizowanie uczniów
   
• Współorganizowanie okolicznościowych konkursów
    • Podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy atmosfery w szkole
    • Opiniowanie programów, wniosków.